آیا گذاشتن چال گونه دایمی است؟

چال گونه چیست و عمل زیبایی آن چگونه انجام می شود؟

چال گونه چیست؟ چال گونه همان فرورفتگی کوچکی است که بعضی افراد وقتی می خندند به طور طبیعی و ژنتیکی روی لپ هایشان ایجاد می شود […]