افزودن مواد پروتئینی به برنامه غذاییتان سبب استحکام ناخن می شود

با انجام روش های زیر از شکنندگی ناخن های خود جلوگیری کنید

ناخن های دست  1 تا 5 میلی متر در روز و   3 میلی متر در ماه رشد می کنند. .بارداری، استفاده از مکمل  کلسیم و بیوتین، […]