خطرات ماندن ارایش بر روی پوست موقع خواب

خطرات پاک نکردن آرایش قبل از خواب را جدی بگیرید

پوست ما، مانند بقيه‌ي بدن ما بصورت شبانه روزي در حال فعاليت است.مهم ترين عملکرد پوست در شب، نوسازي خودش است. خوابيدن با آرایش در شب، جلوي روند […]