خوراکی های موثر در زیبایی

با خوردن خوراکی های زیر زیبا شوید

1- بادام بـادام با داشتن  مـیــزان زیادی از ویتامین E در جلوگیری از روند پیر شدن پوست موثر است بادام  حـاوی میزان زیـادی اسـیـد چـرب و […]