نوع مژه ها در انتخاب ریمل موثر است

ریمل خوب چه خصوصیاتی دارد و شیوه زدن ریمل چگونه می باشد؟

یکی از مهم ترین لوازم آرایشی ریمل می باشد .استفاده از  ريمل برای چشم ها سبب بلند شدن مژه ها حجیم ترشدن و سیاه تر شدن […]